Kowedûns 2022

Hjoed hawwe wy wer der tradisjonele kowedûns hâlden. Foar it earst yn twa jier wer in pear hûndert minsken publyk derby. Wy hawwe der in filmke fan makke.